คณะวิทยาศาสตร์ฯ จัดประชุมเตรียมความพร้อมการจัดค่ายวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์

เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผศ.ดร.เขมนิจจารีย์ สาริพันธ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริหารงานวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมหารือการจัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ของโรงเรียนบ้านหนองแขม, โรงเรียนบ้านป่ากล้วย และโรงเรียนบ้านท่าแค ร่วมกับผู้แทนจากโรงเรียนบ้านหนองแขม อาจารย์ และบุคลากรของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งในการบริการวิชาการของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อหารือร่วมกันในการเตรียมการความพร้อมรูปแบบการจัดกิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ รวมทั้งกำหนดวันเวลาในการจัดค่ายกิจกรรม

กิจกรรมอื่นๆ