รร.สาธิต มรท. จัดงานสาธิตสืบสานประเพณีลอยกระทง

เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 ณ โดมโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และห้องประชุมพระนารายณ์ ชั้น 4 อาคารรัตนเทพสตรี อ.ดร.บุณยานุช เฉวียงหงส์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดการประกวดกิจกรรมสาธิตสืบสานประเพณีลอยกระทง สำหรับกิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้สืบสานวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามให้คงอยู่ และเพื่อให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ธรรมชาติและรู้จักการเลือกใช้วัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในการประดิษฐ์กระทง

โดยกิจกรรมตลอดการจัดงาน ประกอบด้วย การประกวดกระทงประดิษฐ์ และการประกวดนายและนางนพมาศ โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ณัฐทิญาภรณ์ การะเกตุ ผู้ช่วยคณบดีคณะครุศาสตร์, อ.พงษ์พัฒน์ วงกุฎ จากโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดและคนตาบอดพิการซ้ำซ้อน จ.ลพบุรี, อ.อนุกูล ศรแก้ว จากวิทยาลัยเทคนิคลพบุรี , คุณชมพูนุช เกิดเอี่ยม ศิษย์เก่าโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และ คุณประเทือง ขาวใส อดีตบุคลากรสังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นคณะกรรมการตัดสิน

สำหรับผลการประกวดนาย และนางนพมาศ ชนะเลิศ ได้แก่ นายธีธัช คุ้มเมือง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 และ ด.ญ.วีรนุช เบ็ญจรัตน์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2 นอกจากนี้ยังมีรางวัลขวัญใจเทพสตรี ได้แก่ ด.ช.กิตติพงศ์ ธาราภูมิ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 และ ด.ญ.วริศรา ปิดกวงษ์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/5 สำหรับผลการประกวดกระทงประดิษฐ์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ชนะเลิศ ได้แก่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ชนะเลิศ ได้แก่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2

กิจกรรมอื่นๆ