คณะวิทยาศาสตร์ฯ จัดประชุมเตรียมความพร้อมการจัดค่ายวิทยาศาสตร์ รร.บรรจงรัตน์

เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อ.ดร.ศตพล มุ่งค้ำกลาง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมหารือการเตรียมการจัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ของโรงเรียนบรรจงรัตน์ ร่วมกับผู้แทนจากโรงเรียนบรรจงรัตน์ คณาจารย์และบุคลากรของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อหารือร่วมกันในการเตรียมการความพร้อมรูปแบบของกิจกรรม รวมทั้งการกำหนดวันเวลาในการจัดกิจกรรม

กิจกรรมอื่นๆ