การประชุมเตรียมความพร้อมรับเสด็จ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ในการเสด็จเยี่ยมสมาชิกและติดตามผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE จ.ลพบุรี และทรงเปิดชมรมและศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE

เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้อง 24/206 ชั้น 2 อาคารรัตนเทพสตรี คุณอำพล อังคภากรณ์กุล ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย ผศ.ดร.กันตพัฒน์ กิตติอัชวาลย์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี คณะผู้บริหารและบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมให้การต้อนรับ หม่อมหลวงยุพดี ศิริวรรณ เลขาธิการมูลนิธิ TO BE NUMBER ONE และที่ปรึกษาโครงการ TO BE NUMBER ONE และคณะ ในโอกาสการประชุมหารือการเตรียมการรับเสด็จ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ในวโรกาสเสด็จเยี่ยมสมาชิกและติดตามผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดลพบุรี และทรงเปิดชมรมและศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ที่จะเสด็จฯ ในวันที่ 19 ธันวาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

กิจกรรมอื่นๆ