สาขาวิชาดนตรีศึกษาจัดอบรมการพัฒนาทักษะการปรับแต่งเสียงกีตาร์และการบรรเลงด้นสด

เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องประชุมหลวงสรศักดิ์ ชั้น 3 อาคารรัตนเทพสตรี สาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาทักษะการปรับแต่งเสียงกีตาร์ และการบรรเลงด้นสด (Sound & Improvisation) สำหรับการอบรมครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาสาขาวิชาดนตรีศึกษา และผู้สนใจที่เข้าร่วมการอบรม ได้รับการเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับการปรับแต่งเสียงกีตาร์ให้เหมาะสมกับอุปกรณ์เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องในปัจจุบัน ตลอดจนเพื่อพัฒนาทักษะการบรรเลงด้นสด และเพื่อเปิดโลกทัศน์ ปลูกฝังทัศนคติที่ดีต่อการเป็นนักดนตรีและครูดนตรีที่ดี โดยได้รับเกียรติจาก คุณพุฒิกร วิทยรัตน์ แชมป์การประกวดกีตาร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 8 ให้เกียรติเป็นวิทยากรการอบรม

กิจกรรมอื่นๆ