วจก. ประชุม คกก.วิชาการ ครั้งที่ 11/65

ผศ.ดร.ณัฏฐชา หน่อทอง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 11/2565 ณ ห้องช่อยูงทอง ชั้น 2 อาคารคณะวิทยาการจัดการ ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมกว่า 2 ใน 3 เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2565

โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันหารือและพิจารณา ได้แก่ การพิจารณาผลการเรียนนักศึกษาภาคปกติ / การพิจารณาแก้ผลการเรียน ขาดสอบ (X) และ ร. (I) นักศึกษาภาคปกติ และภาคพิเศษ / การพิจารณาเปลี่ยนแปลงผลการเรียนนักศึกษาภาคปกติ / การพิจารณากรณีนักศึกษาภาคพิเศษลงทะเบียนเรียนย้อนหลัง / การพิจารณาเทียบโอนผลการเรียนนักศึกษาภาคพิเศษ / การพิจารณาสรุปจำนวนผู้สำเร็จการศึกษาเพื่อเสนอสภาวิชาการ / การพิจารณาคำร้องเลื่อนสอบ - ขาดสอบปลายภาค นักศึกษาภาคปกติ

กิจกรรมอื่นๆ