พิธีปฐมนิเทศ นศ. โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาครู TRU-UNS ปี 2565

เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้อง 24/206 ชั้น 2 อาคารรัตนเทพสตรี ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาครู TRU-UNS ประจำปี 2565 จาก Sebelas Maret University (UNS) ประเทศอินโดนีเซีย จำนวน 12 คน ซึ่งได้รับทุนการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เพื่อฝึกประสบการณ์การสอน  เพื่อส่งเสริมให้ทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต ซึ่งนักศึกษาดังกล่าวเป็นนักศึกษาที่ขาดแคลน ด้อยโอกาส แต่มีผลการเรียนอยู่ในระดับดีเยี่ยม จึงได้รับทุนการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เพื่อเข้าการฝึกประสบการณ์การสอน  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สำหรับการปฐมนิเทศในครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาแลกเปลี่ยนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการเรียนการสอน การแลกเปลี่ยนทางด้านวัฒนธรรม โดยการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในครั้งนี้นักศึกษาจะแยกไปทำการฝึกสอนที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และที่โรงเรียนอนุบาลลพบุรี เป็นระยะเวลา 26 วัน คือในระหว่างวันที่ 5 - 30 พฤศจิกายน 2565

กิจกรรมอื่นๆ