สำนักวิทยบริการฯ ร่วมกับ ศูนย์นวัตกรรม จัดอบรมและสอบหลักสูตรทักษะและสมรรถนะดิจิทัลสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

ระหว่างวันที่ 7 - 11 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 4 และ ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ร่วมกับ ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา จัดการอบรมและสอบ หลักสูตร "ทักษะและสมรรถนะดิจิทัลสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี" ตามมาตรฐาน ICDL หรือ มาตรฐานทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัลที่ได้รับการรับรองจากทั่วโลก รุ่นที่ 1 ประจำปี 2565 ให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ชั้นปีที่ 3 - 4 จำนวน 300 คน โดยโครงการดังกล่าวเป็นความร่วมมือระหว่าง สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ, ICDL และกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สำหรับการอบรมและสอบครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้รับการส่งเสริมและพัฒนาทักษะทางด้านดิจิทัลเพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพในอนาคต และเพื่อเป็นการดำเนินการตามตัวชี้วัดด้านการประกันคุณภาพการศึกษาที่จะต้องมีการส่งเสริมสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัลให้แก่นักศึกษา โดยทีมวิทยากรจากสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และ ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นวิทยากรการอบรม

กิจกรรมอื่นๆ