มรท. ร่วมงานลอยกระทงย้อนยุค ประจำปี 2565

เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 เวลา 15.00 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี โดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมกับคณะ 6 คณะ สถาบัน ศูนย์ สำนัก และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี นำคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาจาก 6 คณะ และนักเรียนโรงเรียนสาธิตฯ ร่วมกิจกรรมขบวนแห่งานลอยกระทงย้อนยุค ประจำปี 2565 ของจังหวัดลพบุรี และเทศบาลเมืองลพบุรี สำหรับงานในครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทย ตลอดจนเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดลพบุรี โดยได้รับเกียรติจาก คุณอำพล อังคภากรณ์กุล ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิด โอกาสนี้ ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พร้อมด้วย ผศ.ศศิวิมล สุทธิสาร รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและพัฒนาท้องถิ่น, อ.ดร.เนติ เฉลยวาเรศ ผู้ช่วยอธิการบดี, อ.ณฤทธิ์ ประจงแต่ง ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม รองผู้อำนวยการ และบุคลากรของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดด้วย

โดยในปีนี้ สำนักศิลปะและวัฒนธรรมได้ร่วมกิจกรรมกับจังหวัดและเทศบาลด้วยการส่งขบวนแห่, กระทงประดิษฐ์ (กระทงเล็ก) และกระทงสวยงาม (กระทงใหญ่) เข้าร่วมการประกวดในนามมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีด้วย และนอกจากนี้ที่บริเวณลานวัฒนเทพ สำนักศิลปะและวัฒนธรรมได้จัดให้มีกิจกรรมการประดิษฐ์กระทงใบตองเพื่อให้คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และประชาชน ที่สนใจได้ร่วมประดิษฐ์กระทงจากวัสดุธรรมชาติ

สำหรับผลการประกวดในงานลอยกระทงย้อนยุค ประจำปี 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้รับรางวัล ชนะเลิศ การประกวดขบวนแห่  รางวัลชนะเลิศ การประกวดกระทงใหญ่สวยงาม (หน่วยงาน) และรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 การประกวดกระทงประดิษฐ์ (กระทงเล็ก)

กิจกรรมอื่นๆ