การประชุมโครงการยกระดับการจัดการเรียนรู้โรงเรียนเครือข่ายขนาดเล็ก วาระพิเศษ

เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องประชุมวิสุทธสุนทร ชั้น 2 อาคารลวะศรี ผศ.ศศิวิมล สุทธิสาร รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมโครงการยกระดับการจัดการเรียนรู้โรงเรียนเครือข่ายขนาดเล็ก (สื่อวีดิทัศน์เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต) วาระพิเศษ ร่วมกับผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร เพื่อหารือร่วมกันในการพิจารณาการจัดสรรงบประมาณโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

กิจกรรมอื่นๆ