ผู้บริหาร มรท. ร่วมพิธีทอดผ้าป่าสมทบทุนโครงการเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยของ จ.ลพบุรี

เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 ณ วัดกวิศราราม ราชวรวิหาร จ.ลพบุรี เวลา 10.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานผ้าไตร ประกอบพิธีทอดผ้าป่า เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต และสมทบทุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย โดยมี คุณอำพล อังคภากรณ์กุล ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี ซึ่งมีเงินเพื่อสมทบทุนผ้าป่าโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยของจังหวัดลพบุรี จำนวน 1,300,999 บาท ในการนี้ ผศ.ดร.กันตพัฒน์ กิตติอัชวาลย์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ร่วมพิธีทอดผ้าป่าสมทบทุนฯ ในครั้งนี้

สำหรับกองทุนเล่าเรียนหลวงนี้ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดตั้งโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยขึ้น พร้อมพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เป็นทุนประเดิม เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2547 ทั้งนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลปัจจุบัน ได้ทรงสืบสานพระบรมราโชบายต่อเนื่องมาตราบจนถึงปัจจุบัน เพื่อให้พระภิกษุและสามเณร ให้มีโอกาสได้ศึกษาพุทธศาสนาจากสถาบันพุทธศาสนาภายในประเทศ สามารถศึกษาค้นคว้าและทำความเข้าใจพระธรรมวินัยอย่างแตกฉาน จักได้ประพฤติปฏิบัติอย่างถูกต้อง พร้อมเผยแผ่สู่พุทธบริษัท อันนับเป็นพระราชกรณียกิจสำคัญในพระราชสถานะองค์อัครศาสนูปถัมภ์

กิจกรรมอื่นๆ