การประชุม คกก.ยกระดับการเรียนรู้โรงเรียนเครือข่ายขนาดเล็ก มรท. ครั้งที่ 1/65

ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการยกระดับการเรียนรู้โรงเรียนเครือข่ายขนาดเล็ก มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมวิสุทธสุนทร ชั้น 2 อาคารลวะศรี ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมกว่า 2 ใน 3 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2565

โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณา ได้แก่ การพิจารณาร่างปฏิทินโครงการยกระดับการจัดการเรียนรู้โรงเรียนเครือข่ายขนาดเล็ก / การพิจารณาร่างคำสั่งแต่งตั้งกรรมการดำเนินงานโครงการยกระดับการจัดการเรียนรู้โรงเรียนเครือข่ายขนาดเล็ก

กิจกรรมอื่นๆ