วจก. จัดประชุม คกก.บริหารงานกิจการนักศึกษาและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมฯ ครั้งที่ 2/65

ผศ.ดร.พรพจน์ จุลสวัสดิ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานกิจการนักศึกษา และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และความเป็นไทย คณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 2/2565 ณ ห้องช่อยูงทอง ชั้น 2 อาคารคณะวิทยาการจัดการ ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมครบองค์ประชุม เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2565

โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณา ได้แก่ การพิจารณาพื้นที่เป้าหมายในการดำเนินโครงการด้านศิลปวัฒนธรรม / การพิจารณาแนวทางในการดำเนินโครงการด้านกิจการนักศึกษา และด้านศิลปวัฒนธรรม / การพิจารณาร่างปฏิทินกิจกรรมงานกิจการนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ / การพิจารณาร่างการจัดวันประชุมของคณะกรรมการบริหารงานกิจการนักศึกษา และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และความเป็นไทย คณะวิทยาการจัดการ

กิจกรรมอื่นๆ