มนส.ประกวดหนุ่มฉลาด สาวเฉลียว และหนุ่มสาวสร้างสรรค์ ประจำปีการศึกษา 2565

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องประชุมพระนารายณ์ ชั้น 4 อาคารรัตนเทพสตรี ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดการประกวดหนุ่มฉลาด สาวเฉลียว และหนุ่มสาวสร้างสรรค์ ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565 สำหรับการประกวดในครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการค้นหาตัวแทนนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่มีบุคลิกภาพ ความสามารถ กล้าแสดงออกในทางสร้างสรรค์ อีกทั้งเป็นต้นแบบของนักศึกษาที่ทำกิจกรรมควบคู่กับการเรียนได้ดี และเพื่อทำหน้าที่เป็นตัวแทนนักศึกษาในการร่วมกิจกรรมและประชาสัมพันธ์งานกิจกรรมต่าง ๆ ของคณะและมหาวิทยาลัยให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง โดยได้รับเกียรติจาก ดร.วิทยา จันทร์แดง รองปลัดเทศบาลตำบลท่าศาลา, อ.ปัญญ์ชลี เต่าทอง รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี, คุณศรีไพร วงษ์วาน ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี, อ.พงษ์พัฒน์ วงกุฎ จากโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดและคนตาบอดพิการซ้ำซ้อน จ.ลพบุรี และ อ.สุภาวดี มังกรทอง จากโรงเรียนวินิตศึกษา ในพระบรมราชูปถัมภ์ฯ ให้เกียรติเป็นคณะกรรมการตัดสิน

สำหรับผลการประกวด ประเภทหนุ่มฉลาด ได้แก่ นายภูวนาท เหนี่ยงจิตร์ นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย, ประเภทสาวเฉลียว ได้แก่ น.ส.กัญญารัตน์ จิตรีพิทย์ นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต และประเภทหนุ่มสาวสร้างสรรค์ ได้แก่ นายชาคริต เสนาไทย นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

กิจกรรมอื่นๆ