สบท. จัดสัมมนาวิชาการการพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 2565

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดการสัมมนาทางวิชาการ การพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน และการประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 2565 ในรูปแบบการสัมมนาระบบ Hybrid Meeting ซึ่งจัดโดยสำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สำหรับการสัมมนาครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ที่เข้าร่วมการสัมมนาได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 2565 และเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 2565 โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.บัณฑิต ทิพากร รองอธิการบดีอาวุโสฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ให้เกียรติเป็นวิทยากรการสัมมนา

กิจกรรมอื่นๆ