การประกวด ดาว เดือน ประกายฟ้า คณะวิทยาศาสตร์ฯ

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 ณ หอประชุม 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จัดการประกวด เดือน ดาวประกายฟ้า คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2565 สำหรับการประกวดครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาในคณะได้ทำกิจกรรมร่วมกันและเสริมสร้างความสามัคคีทั้งภายในคณะและภายนอกคณะ ตลอดจนเพื่อเป็นเวทีให้นักศึกษาได้มีการแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ และเพื่อเป็นการคัดเลือกตัวแทนของคณะในการทำกิจกรรมต่าง ๆ โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.พรพจน์ จุลสวัสดิ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี, อ.ดร.อังคณา อุดมพันธุ์ รองผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และคุณอติเทพ กล่ำถึก ผู้จัดการ ALYN CLINIC ให้เกียรติเป็นคณะกรรมการตัดสิน

สำหรับผลการประกวด ประเภทดาว ชนะเลิศ ได้แก่ น.ส.จุฑามาศ เรียงสันเทียะ นักศึกษาสาขาวิชาเคมี หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต, ประเภทเดือน ชนะเลิศ ได้แก่ นายปัญจพล นะธะศิริ นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป และประเภทดาวประกายฟ้า ชนะเลิศ ได้แก่ นายจิรายุ สลุงใหญ่ นักศึกษาสาขาวิชาเคมี หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต นอกจากนี้ยังมีรางวัล Popular Vote และ Social Media Award ได้แก่ นายพุทธิดา ตรีพงษ์ นักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์

กิจกรรมอื่นๆ