การประชุม คกก.ประจำคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 11/65

ผศ.พรรณนิภา เดชพล คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 11/2565 ในรูปแบบการประชุมระบบ Hybrid Meeting ณ ห้องช่อยูงทอง ชั้น 2 อาคารคณะวิทยาการจัดการ ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมกว่า 2 ใน 3 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2565

โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณา ได้แก่ การพิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 11/2565 / การพิจารณารายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก เพื่อพิจารณาการสอบค้นคว้าอิสระและวิทยานิพนธ์นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 / การพิจารณาผลการเรียนและเล่มการค้นคว้าอิสระเพื่อขออนุมัติสำเร็จการศึกษา

กิจกรรมอื่นๆ