การประชุม คกก.ประจำคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 10/65

รศ.ดร.รัชดาภรณ์ อมรชีวิน คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 10/2565 ในรูปแบบการประชุมระบบ Hybrid Meeting ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมกว่า 2 ใน 3 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2565

โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณา ได้แก่ การพิจารณาอนุมัติผลการเรียน นักศึกษาภาคปกติ / การพิจารณาอนุมัติผลการเรียน ร. (I). ขาดสอบ (X) นักศึกษาภาคปกติ และภาคพิเศษ / การพิจารณารายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) ภาคพิเศษ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ / การพิจารณาอนุมัติขอเลื่อนสอบปลายภาค นักศึกษาภาคปกติ

กิจกรรมอื่นๆ