มรท. ร่วมประชุมหารือดำเนินการโครงการนิทรรศการ

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ประเสริฐ ณ นคร ชั้น 3 อาคารอุดมศึกษา 1 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม คุณภูมาดา ผลนิโครธ นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พร้อมด้วย คุณอนงค์ มาลีหอม เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ กองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เข้าร่วมการประชุมหารือเพื่อดำเนินการโครงการนิทรรศการ "ตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา" ครั้งที่ 25 ร่วมกับสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ในรูปแบบการประชุมระบบ Hybrid Meeting ซึ่งจัดโดยสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สำหรับการประชุมครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหารือการจัดงานตลาดนัดหลักสูตร ตลอดจนเพื่อเป็นการเผยแพร่ข้อมูลระดับอุดมศึกษาของสถาบันการศึกษาต่าง ๆ และเพื่อเป็นศูนย์กลางในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อมูลด้านการศึกษา โดยได้รับเกียรติจาก คุณสมบัติ รุ่งรัศมี ผู้อำนวยการกองยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ให้เกียรติเป็นประธานการประชุม

กิจกรรมอื่นๆ