คณะครุศาสตร์จัดอบรมเตรียมความพร้อมการสอบเพื่อมีใบประกอบวิชาชีพครู

ระหว่างวันที่ 12 - 13 พฤศจิกายน 2565 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จัดการอบรมเตรียมความพร้อมในการทดสอบและประเมินสมรรถนะเพื่อขอมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ของนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตและครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิตชั้นปีที่ 3 ในรูปแบบการอบรมระบบ Hybrid Meeting สำหรับการอบรมครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาที่เข้าร่วมการอบรม จำนวน 491 คน ได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหัวข้อและเนื้อหาที่จะเข้ารับการทดสอบและประเมินสมรรถนะตามเกณฑ์ของคุรุสภา และเพื่อให้นักศึกษามีความพร้อมในการเข้ารับการทดสอบและประเมินสมรรถนะเพื่อขอมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูตามเกณฑ์ของคุรุสภา โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.กำธร ไพจิตต์ จากคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง, อ.ดร.สุพรรษา น้อยนคร จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์, อ.ดร.อนุพงษ์ คล้องการ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสิงห์ และ คุณพีระเสก บริสุทธิ์บัวทิพย์ นักวิชาการอิสระ ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยาย

กิจกรรมอื่นๆ