การประชุม คกก.จัดทำร่างหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

การประชุม คกก.จัดทำร่างหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ผศ.ดร.สุธาสินี ศิริโภคาภิรมย์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดทำร่างหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2566) ในรูปแบบการประชุมระบบ Hybrid Meeting ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมครบองค์ประชุม เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2565

โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณา ได้แก่ การพิจารณากรอบแนวทางการปรับปรุงหลักสูตรหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป สำหรับปีการศึกษา 2566 / การพิจารณาข้อเสนอต่อมหาวิทยาลัย ในการจัดตั้งสำนักงานหมวดวิชาศึกษาทั่วไป เพื่อทำหน้าที่ประสานงานและบริหารจัดการหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

กิจกรรมอื่นๆ