การประชุม คกก.จัดหา จัดสรร รายได้และผลประโยชน์จากทรัพย์สิน มรท. ครั้งที่ 2/65

ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดหา จัดสรร รายได้และผลประโยชน์จากทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 2/2565 ในรูปแบบการประชุมระบบ Hybrid Meeting ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารสำนักงานอธิการบดี ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมครบองค์ประชุม เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2565

โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณา ได้แก่ การพิจารณาคำขอตั้งงบประมาณเงินรายได้ของสำนักงานจัดการทรัพย์สินและรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 / การพิจารณาโครงการจัดหารายได้ของสำนักงานจัดการทรัพย์สินและรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 / การพิจารณาร่างประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการเช่าพื้นที่ เช่าอุปกรณ์ และเช่ายานพาหนะของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี / การพิจารณาร่างประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง การเก็บเงินค่าดำเนินการจัดพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัยในวารสารวิชาการเทพสตรี (LTECH)

กิจกรรมอื่นๆ