การประชุมรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม (SDGsPGS) และพิธีมอบใบรับรองฯ ครั้งที่ 1/2565

เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้อง 24/206 ชั้น 2 อาคารรัตนเทพสตรี ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม (SDGsPGS ) จังหวัดลพบุรี ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดการประชุมรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม (SDGsPGS) และพิธีมอบใบรับรองแปลงเกษตรมาตรฐานเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม (DSGsPGS) ครั้งที่ 1/2565 ซึ่งจัดโดยสมาพันธ์เกษตรกรรมยั่งยืนจังหวัดลพบุรี สำหรับการประชุมครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเน้นการขับเคลื่อนการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วมที่เน้นการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามแนวทางขององค์การสหประชาชาติ และยุทธศาสตร์ชาติของประเทศไทย โดยเน้นการขับเคลื่อนโดยชุมชน ใช้พื้นที่เป็นที่ตั้งและมีหน่วยงานภาคีต่าง ๆ ร่วมสนับสนุนแบบประชารัฐ โดยมีสหพันธ์เกษตรกรรมยั่งยืนแห่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพหลัก

สำหรับการประชุมรับรองในครั้งนี้มีสมาชิกเข้าร่วมการรับรอง จำนวน 135 ราย โดยแยกเป็นการรับรองแบบอินทรีย์ จำนวน 49 ราย และรับรองแบบระยะปรับเปลี่ยน จำนวน 3 ราย

นอกจากนี้ภายในงานยังได้จัดให้มีการออกบูธจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของกลุ่มเกษตรกรให้แก่ผู้สนใจได้ร่วมซื้อสินค้าด้วย

กิจกรรมอื่นๆ