การประชุมการดำเนินงานโครงการพัฒนาแผนบริหารจัดการทรัพยากรชุมชนด้วยภาพอนาคตเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องประชุมกองนโยบายและแผน ชั้น 4 อาคารสำนักงานอธิการบดี อ.ดร.สมชาย วัชรปัญญาวงศ์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมและร่วมหารือการดำเนินงานโครงการพัฒนาแผนบริหารจัดการทรัพยากรชุมชนด้วยภาพอนาคตเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ร่วมกับ ผศ.พรเทพ คัชมาตย์ ผู้ช่วยอธิการบดีและผู้อำนวยการศูนย์ภาษา, อ.สุธินี วงศ์วัฒนานุกุล รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ผศ.นฤมลวรรณ สุขไมตรี รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะวิทยาการจัดการ, อ.ศักดิ์ชัย อินจู รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ, อ.ไชยพล กลิ่นจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และบุคลากรของกองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี เพื่อหารือร่วมกันในการวางแผนการจัดทำงบประมาณ และการวางแผนการดำเนินงาน

กิจกรรมอื่นๆ