การประชุมบุคลากรศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง มรท.

เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องประชุม ชั้น 7 อาคารสำนักงานอธิการบดี ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมบุคลากรศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ร่วมกับ อ.ดร.ภาสกร รอดแผลง ผู้ช่วยอธิการบดี, คุณสุภารัตน์ สินสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี และบุคลากรจากศูนย์การศึกษาต่าง ๆ ซึ่งประกอบด้วย ศูนย์ส่งเสริมการจัดการศึกษาตามพระบรมราโชบายมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี, หน่วยจัดการศึกษานอกที่ตั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์, ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรภาครัฐและเอกชน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (หนองช้างนอน), หน่วยจัดการศึกษานอกที่ตั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี, หน่วยจัดการศึกษานอกที่ตั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี และโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์สมเด็จพระนารายณ์มหาราช เพื่อหารือร่วมกันในการชี้แจงและทำความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานและการดำเนินงานของหน่วยงาน

กิจกรรมอื่นๆ