การประชุม คกก.ยกระดับการเรียนรู้โรงเรียนเครือข่ายขนาดเล็ก กิจกรรมสื่อวีดิทัศน์ฯ ครั้งที่ 1/65

ผศ.ศศิวิมล สุทธิสาร รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการยกระดับการเรียนรู้โรงเรียนเครือข่ายขนาดเล็ก กิจกรรมสื่อวีดิทัศน์เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 1 ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมกว่า 2 ใน 3 เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2565

โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณา ได้แก่ การพิจารณาปฏิทินโครงการยกระดับการจัดการเรียนรู้โรงเรียนเครือข่ายขนาดเล็ก กิจกรรมสื่อวีดิทัศน์เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 / การพิจารณาร่างคำสั่งแต่งตั้งกรรมการดำเนินงานโครงการยกระดับการจัดการเรียนรู้โรงเรียนเครือข่ายขนาดเล็ก กิจกรรมสื่อวีดิทัศน์เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต ปีงบประมาณ พ.ศ.2566

กิจกรรมอื่นๆ