การประชุม คกก.บริหารชมรมผู้อาวุโสเทพสตรี ครั้งที่ 2/65

ผศ.พิพัฒน์ วงษ์เกษม ประธานคณะกรรมการชมรมผู้อาวุโสเทพสตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารชมรมผู้อาวุโสเทพสตรี ครั้งที่ 2/2565 ณ ห้องประชุมวิสุทธสุนทร ชั้น 2 อาคารลวะศรี ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมกว่า 2 ใน 3 เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2565

โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณา ได้แก่ การพิจารณาการจัดกิจกรรมสังสรรค์ของสมาชิกชมรม / การพิจารณาการจัดกิจกรรมศึกษาดูงานของสมาชิก

โอกาสนี้ ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พร้อมด้วย อ.ดร.ภาสกร รอดแผลง ผู้ช่วยอธิการบดี, คุณสุภารัตน์ สินสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี และคุณภัคจิรา แท่นทอง ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี ร่วมให้การต้อนรับและร่วมการประชุมด้วย

กิจกรรมอื่นๆ