มรท. จัดประชุมเตรียมการรับเสด็จ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ในการเสด็จไปทรงติดตามโครงการ TO BE NUMBER ONE จ.ลพบุรี

ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมเตรียมการรับเสด็จ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เพื่อทรงเปิดศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และติดตามผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดลพบุรี ณ ห้อง 24/206 ชั้น 2 อาคารรัตนเทพสตรี ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมกว่า 2 ใน 3 เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2565

โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณา ได้แก่ การพิจารณาสรุปผลการเตรียมความพร้อมและการมอบหมายงานการรับเสด็จฯ ที่มหาวิทยาลัยประชุมร่วมกับจังหวัดลพบุรีและหัวหน้าส่วนราชการ / การพิจารณาร่างคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมการรับเสด็จ ในวันที่ 19 ธันวาคม 2565

กิจกรรมอื่นๆ