การประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการฯ ครั้งที่ 12/65

รศ.ดร.ศุภวัฒน์ ลาวัณย์วิสุทธิ์ ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 12/2565 ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารสำนักงานอธิการบดี ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมกว่า 2 ใน 3 เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2565

โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณา ได้แก่ การพิจารณาโครงการศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การบริหารจัดการด้านสภาคณาจารย์และข้าราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี / การพิจารณาการจัดสวัสดิการการประกันสุขภาพกลุ่มของพนักงานมหาวิทยาลัย / การพิจารณาร่างปฏิทินการประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ประจำปี พ.ศ.2566

โอกาสนี้ ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเข้าร่วมการประชุมด้วย

กิจกรรมอื่นๆ