การประชุมเพื่อขับเคลื่อนและติดตามผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 1/65

เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องประชุม ชั้น 7 อาคารสำนักงานอธิการบดี อ.ดร.สมชาย วัชรปัญญาวงศ์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมเพื่อขับเคลื่อนและติดตามผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 1/2565 ร่วมกับผู้รับผิดชอบในการจัดทำข้อมูลเพื่อการรายงานผลตามตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย เพื่อร่วมหารือและทำความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการจัดทำรายงาน และแบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

กิจกรรมอื่นๆ