การประชุมสภา มรท. ครั้งที่ 11/65

คุณวิชัย ศรีขวัญ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 11/2565 ในรูปแบบการประชุมระบบ Hybrid Meeting ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารสำนักงานอธิการบดี ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมครบองค์ประชุม เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2565

โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณา ได้แก่ การพิจารณาอนุมัติให้ปริญญามหาบัณฑิต / การพิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตร หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์ (4 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม / การพิจารณาหลักเกณฑ์และวิธีการแนวทางการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566) / การพิจารณาอนุมัติคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายจากเงินสะสม เพื่อสมทบเงินเข้ากองทุนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี / การพิจารณารายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565) / การพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี / การพิจารณาการขอเปลี่ยนแปลงผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี / การพิจารณาปฏิทินการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจำปี พ.ศ.2566

กิจกรรมอื่นๆ