มนส.จัดพิธีมอบรางวัลเพชรมนุษยศาสตร์ฯ และมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องประชุมร่มยูงทอง ชั้น 10 อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผศ.เพชรรัตน์ บริสุทธิ์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลเพชรมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 สำหรับพิธีในครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาที่มีผลการเรียนดี มีจิตสาธารณะ และมีความประพฤติเรียบร้อย แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ตลอดจนเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่เป็นผู้มีจิตสาธารณะ และสร้างชื่อเสียงให้แก่คณะและมหาวิทยาลัย

สำหรับกิจกรรมตลอดการจัดงาน ประกอบด้วย การมอบรางวัลเพชรมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ให้แก่คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา / การมอบเกียรติบัตรแก่นักศึกษาที่ได้รับรางวัลการแข่งขันจากหน่วยงานภายนอก และสร้างชื่อเสียงให้แก่คณะและมหาวิทยาลัย และพิธีมอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษา จำนวน 87 ทุน เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 403,300 บาท

กิจกรรมอื่นๆ