คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ นำ นศ. ร่วมกิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรมตามศาสตร์พระราชา

เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2565 ณ ศูนย์ส่งเสริมการจัดการศึกษาตามพระบรมราโชบาย มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี นำโดย อ.ดวงทิพย์  รับพรดี รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมด้วยคณาจารย์ นำนักศึกษาชั้นปีที่ 3 และ 4 ของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 180 คน เข้าร่วมโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมตามศาสตร์พระราชา และร่วมทำกิจกรรมฐานการเรียนรู้ตามศาสตร์พระราชา เช่น ฐานเพาะเลี้ยงไส้เดือนและเพาะเห็ด, ฐานปลูกต้นกล้าพืชผักสวนครัว, ฐานการเลี้ยงไก่อารมณ์ดี และฐานผักไร้ดิน สำหรับกิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาที่เข้าร่วมการอบรมได้มีการประยุกต์ใช้ทักษะที่ได้รับจากการอบรมไปปรับใช้ในการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งด้านการเรียน การเข้าร่วมกิจกรรม ตลอดจนการใช้ชีวิตระหว่างการศึกษาได้อย่างมีความสุข และเพื่อเป็นพื้นฐานติดตัวให้กับนักศึกษานำไปใช้ในการดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข โดยได้รับเกียรติจาก อ.ดร.ภาสกร รอดแผลง ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และบุคลากรของศูนย์ส่งเสริมการจัดการศึกษาตามพระบรมราโชบาย มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี ให้เกียรติเป็นวิทยากรการอบรม

กิจกรรมอื่นๆ