การประชุม คกก.นโยบายการเงินฯ วาระพิเศษ ครั้งที่ 1/65

คุณดวงสมร วรฤทธิ์ ประธานกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วาระพิเศษ ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารสำนักงานอธิการบดี ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมกว่า 2 ใน 3 เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2565

โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณา ได้แก่ การพิจารณาอัตราดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารที่จะครบกำหนด / การพิจารณาคำขอตั้งงบประมาณสำนักงานจัดการทรัพย์สินและรายได้ ประจำปี 2566 ไตรมาสที่ 2 - 4 / การพิจารณาการจัดทำแผนหารายได้ ประจำปีงบประมาณ 2566

กิจกรรมอื่นๆ