การประชุม คกก.บริหาร มรท. ครั้งที่ 9/65

ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 9/2565 ในรูปแบบการประชุมระบบ Hybrid Meeting ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารสำนักงานอธิการบดี ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมครบองค์ประชุม เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2565

โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณา ได้แก่ การพิจารณาร่างประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง ปฏิทินการเสนอชื่อบุคคลให้ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2565 / การพิจารณาร่างประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง การเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่ายสำหรับการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2566 / การพิจารณาคำของบประมาณเงินรายได้จากการรับนักศึกษา ภาคพิเศษ ที่เข้าศึกษาประจำภาคการศึกษาที่ 1/2565 / การพิจารณาร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยคณะกรรมการธรรมาภิบาลและจริยธรรม / การพิจารณาการกำหนดจำนวนตำแหน่งพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายสนับสนุน เพื่อการจ่ายเงินประจำตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ / การพิจารณาการจ้างพนักงานขับรถยนต์ สังกัดกองกลาง สำนักงานอธิการบดี / การพิจารณาร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการจัดการศึกษา ระดับปริญญาตรี / การพิจารณาร่างประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง การเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษาและออกใบรับรองกิจกรรมนักศึกษา ระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ) / การพิจารณาร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการบริหารการวิจัย พ.ศ.2565 / การพิจารณาร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการให้บริการทางวิชาการ พ.ศ.2565 / การพิจารณาร่างปฏิทินการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจำปี พ.ศ.2566 / การพิจารณาเสนอรายงานผลคะแนนภาษาอังกฤษของนักศึกษาในเอกสารแสดงผลการเรียน / การพิจารณาร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียนรู้ / การพิจารณาร่างการปรับปรุงข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา / การพิจารณาร่างการปรับปรุงข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระบบคลังหน่วยกิต

กิจกรรมอื่นๆ