การประชุม คกก.กองทุนพัฒนาบุคลากร มรท. ครั้งที่ 6/65

ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 6/2565 ในรูปแบบการประชุมระบบ Hybrid Meeting ณ ห้องประชุม ชั้น 7 อาคารสำนักงานอธิการบดี ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมกว่า 2 ใน 3 เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2565

โดยมีวาระสำคัญที่แจ้งเพื่อทราบ ได้แก่ การรายงานการรับ - จ่ายเงินกองทุนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจำปีงบประมาณ 2566 / การรายงานการสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ที่ขอใช้ทุน

กิจกรรมอื่นๆ