การประชุม คกก.บริหารความเสี่ยง มรท. ครั้งที่ 10/65

รศ.วรวุฒิ เทพทอง ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 10/2565 ในรูปแบบการประชุมระบบ Hybrid Meeting ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารสำนักงานอธิการบดี ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมกว่า 2 ใน 3 เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2565

โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณา ได้แก่ การพิจารณาองค์ประกอบและบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี / การพิจารณาร่างปฏิทินการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เพื่อดำเนินการแผนบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

กิจกรรมอื่นๆ