การประชุม คกก.บริหารศูนย์ AIC จ.สิงห์บุรี ครั้งที่ 1/65

ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรมจังหวัดสิงห์บุรี (AIC) ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมนายทองแสงใหญ่ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมครบองค์ประชุม เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2565

โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณา ได้แก่ การพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมจังหวัดสิงห์บุรี (พ.ศ.2566 - 2570) เพื่อจัดส่งให้แก่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ต่อไป

โอกาสนี้ ผศ.ศศิวิมล สุทธิสาร รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและพัฒนาท้องถิ่น และ อ.ดร.ภาสกร รอดแผลง ผู้ช่วยอธิการบดี ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรมจังหวัดสิงห์บุรี ให้เกียรติเข้าร่วมการประชุมด้วย

กิจกรรมอื่นๆ