การประชุม คกก.พิจารณากำหนดจำนวนตำแหน่งพนักงานสายสนับสนุน ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ที่จะให้ได้รับเงินประจำตำแหน่ง ครั้งที่ 1/65

ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณากำหนดจำนวนตำแหน่งพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายสนับสนุน ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ที่จะให้ได้รับเงินประจำตำแหน่ง ครั้งที่ 1/2565 ในรูปแบบการประชุมระบบ Hybrid Meeting ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมกว่า 2 ใน 3 เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565

โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณา ได้แก่ การพิจารณากำหนดจำนวนตำแหน่งพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายสนับสนุน ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ที่จะให้ได้รับเงินประจำตำแหน่ง

กิจกรรมอื่นๆ