สาขาวิชาดนตรีศึกษา จัด Lopburi Symphonic Day ครั้งที่ 3

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 ณ หอประชุม 1 สาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จัดกิจกรรมการแสดงดนตรี Lopburi Symphonic Day ครั้งที่ 3 สำหรับกิจกรรมนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการเล่นดนตรีให้แก่นักเรียน นักศึกษา และผู้ที่สนใจ และเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านดนตรี 

สำหรับกิจกรรมตลอดการจัดงานประกอบด้วย การแสดงดนตรีโดยวงซิมโฟนีจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่, มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์, มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี, มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี, โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา จ.ลพบุรี และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และการแสดงดนตรีโดยแขกรับเชิญพิเศษ คุณเศกพล อุ่นสำราญ (โก้ มิสเตอร์ แซกแมน)

กิจกรรมอื่นๆ