ศูนย์ภาษา มรท. จัดการอบรมการเรียนรู้ผ่าน Digital Tools และการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม

เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องประชุมหลวงสรศักดิ์ ชั้น 3 อาคารรัตนเทพสตรี ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดการอบรมการเรียนรู้ผ่าน Digital Tools และการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม ซึ่งจัดโดยศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี โดยได้รับการสนับสนุนจาก Erasmus+ แห่งสหภาพยุโรป สำหรับการอบรมครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาที่เข้าร่วมการอบรมได้รับการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนผ่านการเรียนรู้แบบร่วมมือและสะท้อนกลับพร้อมนำเครื่องมือดิจิทัลมาใช้ในการศึกษา โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี, ผศ.พรเทพ คัชมาตย์ ผู้ช่วยอธิการบดีและผู้อำนวยการศูนย์ภาษา, ผศ.ดร.พรพจน์ จุลสวัสดิ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ, อ.ดร.ไอลดา ศราทธทัต อาจารย์ประจำคณะวิทยาการจัดการ และ ผศ.ดร.ภราดร งามดี อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นวิทยากรการอบรม

สำหรับการอบรมครั้งนี้กำหนดจัดขึ้นเป็นเวลา 2 วัน คือในวันที่ 26 และ 27 พฤศจิกายน 2565 ในรูปแบบของการบรรยาย และการทำกิจกรรมนอกสถานที่

กิจกรรมอื่นๆ