คกก.ส่งเสริมกิจการ มรท. ร่วมการประชุม คกก.ส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ครั้งที่ 7

เมื่อวันที่ 24 และ 25 พฤศจิกายน 2565 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี คุณสมนึก เต็งชาตะพันธุ์ ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พร้อมด้วย ผศ.ศศิวิมล สุทธิสาร รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและพัฒนาท้องถิ่น, อ.ดร.สมชาย วัชรปัญญาวงศ์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและวิจัย และคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ครั้งที่ 7 ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุม สำหรับการประชุมครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การปฏิบัติภารกิจของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยบรรลุตามบทบาทและหน้าที่จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงาน ตลอดจนเพื่อส่งเสริมให้เกิดการขับเคลื่อนความร่วมมือในการพัฒนามหาวิทยาลัยระหว่างมหาวิทยาลัยเครือข่ายทั่วประเทศ และเพื่อสร้างเครือข่ายคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยในระดับประเทศ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ดนุช ตันเทอดทิตย์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิด

สำหรับกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 เป็นกิจกรรมงานเลี้ยงต้อนรับ และการเสวนาการค้าการลงทุนเพื่อรองรับเส้นทางเศรษฐกิจรถไฟความเร็วสูง โดย ดร.ธนดร พุทธรักษ์ นายกเทศมนตรีเทศบาลนครอุดรธานี, พันโทวรายุส์ ตรีวัฒนสุวรรณ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี และคุณสุริยัน โสรินทร์ รองผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จังหวัดอุดรธานี 

ส่วนในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 เป็นพิธีเปิดและปาฐกถาพิเศษ ทิศทางมหาวิทยาลัย ภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดย ดร.ดนุช ตันเทอดทิตย์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม / การบรรยายการศึกษาและ Soft Power โดย ดร.วรภัทร์ ภู่เจริญ อดีตวิศวกรองค์การนาซ่า / การบรรยายมหกรรมพืชสวนโลกอุดรธานี 2569 โดย คุณวิเชียร ขาวขำ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี / การประชุมกลุ่มประธานกรรมการ / การประชุมกลุ่มคณะกรรมการ และงานเลี้ยงรับรอง

กิจกรรมอื่นๆ