ปชส. และคณะต่าง ๆ ร่วมลงพื้นที่แนะแนวการศึกษาและอาชีพ รร.พระนารายณ์ จ.ลพบุรี พบว่า ร้อยละ 75 ของนักเรียนชายที่เข้าร่วมการแนะแนวฯ มีความสนใจในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

เมื่อวันที่ 28 และ 29 พฤศจิกายน 2565 งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี นำโดย คุณภูมาดา ผลนิโครธ นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ และหัวหน้างานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ลงพื้นที่แนะแนวการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาและอาชีพให้กับนักเรียนของโรงเรียนพระนารายณ์ จ.ลพบุรี เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจำปีการศึกษา 2566 โอกาสนี้คณาจารย์และนักศึกษาจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, คณะวิทยาการจัดการ, คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ และคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ร่วมทีมแนะแนวการศึกษาด้วย ซึ่งมีประเด็นสำคัญเกี่ยวกับคุณสมบัติผู้สมัครเข้าศึกษา รูปแบบ/ขั้นตอนการสมัคร รวมถึงหลักสูตร/สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร ภายหลังเสร็จสิ้นการลงพื้นที่แนะแนวการศึกษา มีการวิเคราะห์ผลการตอบแบบสอบถามการแนะแนวการศึกษาและอาชีพของกลุ่มเป้าหมาย พบว่า ร้อยละ 75 ของนักเรียนชายที่เข้าร่วมการแนะแนวฯ มีความสนใจในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

กิจกรรมอื่นๆ