การประชุม คกก.กองทุนวิจัย มรท. ครั้งที่ 6/65

อ.ดร.สมชาย วัชรปัญญาวงศ์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 6/2565 ในรูปแบบการประชุมระบบ Hybrid Meeting ณ ห้องประชุมวิสุทธสุนทร ชั้น 2 อาคารลวะศรี ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมกว่า 2 ใน 3 เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2565

โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณา ได้แก่ การพิจารณาขอรับการสนับสนุนเงินรางวัลเผยแพร่ผลงานวิจัย / การพิจารณาขอรับการสนับสนุนค่าธรรมเนียมการเผยแพร่ผลงานวิจัย / การพิจารณาขอรับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายสำหรับค่าธรรมเนียมรายปีทรัพย์สินทางปัญญา / การพิจารณารายงานผลการดำเนินงานทางการเงินของกองทุนวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

กิจกรรมอื่นๆ