การประชุม คกก.ตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 10/65

รศ.ดร.พงศ์ หรดาล ประธานคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 10/2565 ในรูปแบบการประชุมระบบ Hybrid Meeting ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารสำนักงานอธิการบดี ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมครบองค์ประชุม เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2565

โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณา ได้แก่ การพิจารณาสอบทานรายงานการปรับปรุงการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 / การพิจารณารายงานการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 / การพิจารณากำหนดการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

กิจกรรมอื่นๆ