การประชุมพิจารณาผู้สมควรได้รับรางวัลเพชรเทพสตรี ประจำปี 2565

คุณสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมพิจารณาผู้สมควรได้รับรางวัลเพชรเทพสตรี ประจำปี 2565 ในรูปแบบการประชุมระบบ Hybrid Meeting เพื่อหารือร่วมกันในการพิจารณาคุณสมบัติของผู้สมควรได้รับรางวัลเพชรเทพสตรีในประเภทต่าง ๆ ณ ห้องประชุม ชั้น 7 อาคารสำนักงานอธิการบดี ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมกว่า 2 ใน 3 เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 โดยผู้ที่ได้รับรางวัลเพชรเทพสตรีทุกประเภทจะเข้ารับรางวัลเพชรเทพสตรีในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 เนื่องในวันราชภัฏ

กิจกรรมอื่นๆ