สาขาวิชาสังคมศึกษา จัดโครงการเสริมสร้างความรู้ด้านประวัติศาสตร์สมัยสุโขทัย

เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 ณ อุทยานประวัติศาสตร์สมัยสุโขทัย จ.สุโขทัย สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จัดโครงการเสริมสร้างความรู้ด้านประวัติศาสตร์สมัยสุโขทัย สำหรับกิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาสาขาวิชาสังคมศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 75 คน ได้เกิดการรับรู้และเกิดความรักในประวัติศาสตร์ชาติของตน โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ชาลิสา ศิริธรรมเกตุ และ อ.วิยุดา ทิพย์วิเศษ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร และ อ.วีรภัทร พั้วเบ้า จากโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยาย

สำหรับกิจกรรมตลอดการจัดโครงการประกอบด้วย การบรรยายหัวข้อ ประวัติศาสตร์อาณาจักรสุโขทัยและเมืองบริวาร และการแบ่งกลุ่มศึกษา สำรวจ อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย

กิจกรรมอื่นๆ