วจก.จัดโครงการส่งเสริมความภาคภูมิใจและค่านิยมความเป็นราชภัฏ

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 ณ บริเวณลานกิจกรรม ชั้น 1 อาคารคณะวิทยาการจัดการ และห้องประชุมพระนารายณ์ ชั้น 4 อาคารรัตนเทพสตรี ผศ.พรรณนิภา เดชพล คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และศิษย์เก่าของคณะวิทยาการจัดการ ร่วมกิจกรรมโครงการส่งเสริมความภาคภูมิใจและค่านิยมความเป็นราชภัฏ สำหรับกิจกรรมนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ร่วมงานเกิดความเป็นสิริมงคล และเพื่อเชื่อมสัมพันธไมตรีระหว่างคณาจารย์ บุคลากร ศิษย์เก่า และนักศึกษาของคณะวิทยาการจัดการ

สำหรับกิจกรรมตลอดการจัดงาน ประกอบด้วย พิธีทำบุญและถวายปิ่นโตพระสงฆ์ และพิธีมุทิตาคารวะแด่คณาจารย์ของคณะวิทยาการจัดการที่เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2565 จำนวน 4 ท่าน ซึ่งประกอบด้วย รศ.ดร.กุลชลี พวงเพ็ชร์, ผศ.ธนิดา ภู่แดง, ผศ.ดร.ชมนาด มั่นสัมฤทธิ์ และ ผศ.วนิดา เพิ่มศิริ 

กิจกรรมอื่นๆ