การประชุม คกก.ดำเนินงานกองนโยบายและแผน ครั้งที่ 5/65

อ.ดร.สมชาย วัชรปัญญาวงศ์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานกองนโยบายและแผน ครั้งที่ 5/2565 ณ ห้องประชุมกองนโยบายและแผน ชั้น 4 อาคารสำนักงานอธิการบดี ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมครบองค์ประชุม เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณา ได้แก่ การพิจารณาปฏิทินดำเนินงานการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 / การพิจารณาปฏิทินดำเนินงานจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 / การพิจารณาปฏิทินการนำเสนองบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

กิจกรรมอื่นๆ