อธิการบดี มรท. เป็นผู้แทน ทปอ.มรภ. ร่วมการประชุม Going Global Asia Pacific 2022 ณ ประเทศสิงคโปร์

ระหว่างวันที่ 28 - 30 พฤศจิกายน 2565 ณ Sands Marina Bay ประเทศสิงคโปร์ ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้รับเกียรติให้เป็นผู้แทนที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ เข้าร่วมการประชุม Going Global Asia Pacific 2022 และได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรร่วมการเสวนา (panellist speaker) ในประเด็น "Future of English" ซึ่งจัดโดย British Council สำหรับการประชุมครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีในการอภิปรายเกี่ยวกับอนาคตของการศึกษาในระดับอาชีวศึกษาและระดับอุดมศึกษา และเพื่อการแบ่งปันความรู้และสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการศึกษา

โอกาสนี้ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีได้ร่วมหารือกับ Prof.Dr  Barry Sullivan ในเรื่องการจัดทำข้อสอบมาตรฐานของมหาวิทยาลัยราชภัฏในอนาคต และเครือข่ายในการพัฒนาการเรียนการสอนจากประเทศอังกฤษ และในเอเชีย

กิจกรรมอื่นๆ